Privacy Policy

Fysiotherapie MCTOZ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie MCTOZ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Fysiotherapie MCTOZ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door praktijk voor Fysiotherapie MCTOZ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over de behandelingsovereenkomst
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie MCTOZ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nummer ID-bewijs
 • Inschrijfnummer zorgverzekeraar
 • Huisarts
 • BSN
 • Beroep

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie MCTOZ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 15 jaren na de laatste behandeling. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; Intramed BV, te Waddinxveen
 • het verzorgen van de (financiële) administratie; Accountant Dhr. B. Hart te Hoorn
 • andere zorgverleners zoals huisarts, medisch specialisten, paramedici
 • het uitzetten van de verplichte tevredenheidsenquetes (CQ-index) verzorgd door Qualizorg (https://qualizorg.nl)
 • het verzorgen van ons declaratieproces naar de verschillende zorgverzekeraars en controleren van de verzekerde zorg bij Vecozo (www.vecozo.nl)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, ook niet aan naaste familie, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapie MCTOZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, te weten 15 jaren na de laatste behandeling.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Fysiotherapie MCTOZ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan: medewerkers, waarnemers en stagiaires
 • We hanteren een drievoudige gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten worden gemaakt door onze software-leverancier Intramed BV.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Uw privacy binnen de praktijk

 • In het bijzijn van patiënten of derden wordt niet over andere patiënten gesproken
 • In de behandelruimtes is de privacy voor de patiënten gewaarborgd, de ruimtes zijn allemaal van elkaar afgesloten. Er is van buitenaf geen inkijkmogelijkheid in de behandelruimten
 • Binnen de praktijk zijn er afspraken gemaakt om niet zonder toestemming van de patiënt de behandelkamer te betreden door andere collega’s
 • Indien de patiënt er om vraagt verlaat de fysiotherapeut de behandelruimte tijdens het uit- en om kleden van de patiënt. Binnen de praktijk is geen zichtbare patiënten informatie (bv. overdrachten of informatie in computer) te zien voor derden
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Fysiotherapie MCTOZ

Meteorensingel 23

1033 CB, Amsterdam

020-6310169

info@fysiotherapiemctoz.nl